Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis

Authors

  • Faizal Luqman Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
  • Euis Indah Kesuma Ningsih
  • Sonya Liani Nasution

DOI:

https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.446

Keywords:

Sejarah Hadis, Perkembangan Hadis, Nabi Muhammad

Abstract

Tujuan pada penulisam ini ialah untuk menegtahui perjalanan tentang sejarah dan pembukuan hadist dimasa lampau hingga masa sekarang. Tujuan lain ialah untuk menegtahui perkembangannya hadist yang tidak secara langsung terkodifikasi dengan sempurna sebagaimana dahulu alquran dibukukan karena banyak perselisihan serta keraguan para sahabat dalam menulis dan membukukan hadist. Metode didalam penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan atau penelitian literature berisi teori-teori yang relevan masalah penelitian direkam oleh peneliti, data dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya dari literature bahan dokumenter lainnya seperti tulisan di surat kabar atau media lainnya saat ini dan diteliti. Berdasarkan penelitian ini hasilnya ialah Perkembangan hadis pada Rasulullah masyarakat umat Islam masih terbilang kurang memahami hadis maupun menulis hadis Para sahabat dalam menjaga dan menghafal hadis secara akurat, yaitu dengan penghafalan, merekam, dan praktik. adanya masalah penulisan hadis, di antaranya yang pernah dilakukan oleh: Urwah, Al-Akhfasy, Al-Qa’nabi, Yahya bin Abu Katsir. Dalam pembukuan hadis ada beberapa periode yaitu dintaranyan Periode Pra Khulafa' Ar-Rasyidin, Periode Abad II dan III Hijriah hingga sampai Periode (656 H-Sekarang).

 

Author Biographies

Euis Indah Kesuma Ningsih

 

 

Sonya Liani Nasution

 

 

References

Al-Qaththan, Syaikh Manna, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an (Pustaka Al-Kautsar, 2018)

Andariati, Leni, ‘Hadis Dan Sejarah Perkembangannya’, Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis, 4.2 (2020) <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>

Azmi, Muhammad Mustafa, Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya (Pustaka Firdaus, 1994)

Brown, Jonathan A C, Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World (Simon and Schuster, 2017)

Firmansyah, Siddik, ‘KRITIK ATAS LITERATUR MASA AWAL PEMBUKUAN (Metodologi Sejarah Kodifikasi Hadis Ulama Klasik)’, Holistic Al-Hadis, 7.2 (2021), 137 <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i2.5320>

Hamdalah, Ina Alif, and Dadang Kahmad, ‘History of Hadith Writing, Memorization and Bookkeeping’, in Gunung Djati Conference Series, 2021, IV, 373–84

Hashim, Ahmad Umar, ‘As-Sunnah An-Nabwiyah’ (Fajalah: Maktabah Gharib, 1980)

Irham, Masturi, ‘Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah’, Addin, 7.2 (2015) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i2.579>

Isnaeni, Ahmad, ‘Pemikiran Goldziher Dan Azami Tentang Penulisan Hadis’, Kalam, 6.2 (2017), 363 <https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.411>

Mu’awanah, Arofatul Mu’awanah, ‘Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat’, Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 9.2 (2019), 4–32 <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3037>

Muhajirin, D R, ‘Ulumul Hadits II’ (Dr. Muhajirin, MA, 2021)

Muhtador, Mohammad, ‘Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis’, Riwayah : Jurnal Studi Hadis, 2.2 (2018), 259 <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>

Setiawan, Agus, and Ika Ratih Sulistiani, ‘Pendidikan Nilai, Budaya Dan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika Dasar Pada Sd/Mi’, Elementeris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam, 1.1 (2019), 33–41 <https://doi.org/10.33474/elementeris.v1i1.2767>

Thahawi, Kitab Musnad At-, and Lailiyatun Nafisah, ‘147 | Jejak Penulisan Hadis Di Mesir Abad Ke 2-3 H’, 12, 147–56

Wijaya, Utang Ranu, ‘Ilmu Hadis’, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996

Downloads

Published

2023-06-24