Pemikiran Hadis Persatuan Islam (PERSIS)

(Kajian Ontologis dan Epistemologis)

Authors

  • Umar Hadi Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.661

Keywords:

persis, hadis, ontologis-epistemologis

Abstract

Persis adalah organisasi Islam modernis yang memiliki keunikan tersendiri dalam wacana pemikiran Islam di Nusantara. Hal ini karena pandangan keagamaan mereka yang disering dianggap radikal-revolusioner. Visi keagamaan Persis tentu berangkat dari dua sumber yang paling dianggap otoritatif; yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Atas dasar itu, artikel  ini  mencoba menelusuri  pemikiran  Persis tentang hadis baik secara ontologis dan epistimelogis . Dengan menggunakan jenis penelitian library research dengan model kajian pemikiran  tokoh, penulis membaca secara konfrehensif buku-buku resmi terbitan Persis dan tokoh-tokoh utamanya, khususnya A.Hassan. Hasil pembacaan penulis dapat disimpulkan bahwa meskipun merupakan organisasi Islam modernis yang tidak mengikuti mazhab tertentu, tapi spemikiran hadis mereka sama dengan yang dirumuskan oleh para ulama-ulama sunni.

Kata kunci: Persis, Hadis, Ontologis-epistemologis

References

‘Itr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis Damaskus: Dar al-Fikr: 1997.

Abbas, Rafid, Ijtihad Persatuan Islam: Telaah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009, .Yogyakarta: Pustaka Pelajarm 2013.

Abdurrahman, M., Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis, Jakarta: Paramadina, 2000.

Al-Hâfizh Ibnul Qayyim, Kontribusi A, Hassan. Terhadap Kajian Hadith di Indonesia, dalam https://fospi.wordpress.com/2008/04/18/kontribusi-a-hassan-terhadap-kajian-hadith-di-indonesia/.

al-Khatib, Muhammad Ajjaj, Ushul al-Hadis: Pokok-Pokk Ilmu Hadits. terj. Qodirun Nur Ahmad dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.

Al-Nawawi, Imam, Dasar-Dasar Ilmu Hadis, terj. Syarif Hade Masyah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

al-Qardhawi, Yusuf Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.

al-Siba’I, Mustafa, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islamiy, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.

Asror Miftahur dan Imam Musbikin, Membedah Hadis Nabi Saw, Madiun: Jaya Star Nine, 2015.

Bachtiar, Tiar Anwar, Melacak Akar Intelektualisme Persatuan Islam. (makalah tidak diterbitkan)

Daud Rasyid, al-Sunnah fi Indunisiyya: baina Anshariha wa khusumiha, Jakarta: Usamah Press, 2001.

Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah, Bandung: PersisPress, 2013.

Dewan Hisbah, Thuruqul istinbat: Dewan Hisbah Persatuan Islam, Bandung: Persis Press, t.t

Federspiel, Howard M. Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad xx, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Hassan Abdul Qadir, Ilmu Musthalah Hadits, Bandung: CV. Dipenogoro, 2007.

Hassan Ahmad, Terjemah Bulughul Maram, Bandung: CV. Dipenogoro, 1983.

Hassan, A. Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: CV. Dipenogoro: 2007.

Hawasy Siti Shobriyyah, Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam, (skipsi jurusan tafsir hadis fakultas ushuluddin Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan. Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Muamalah, (Bandung: PersisPress, 2013

Ismail, M. Syuhudi, Metodologi Penelitian Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Kamiluddin, Uyun, Menyoroti Ijtihad Persis: Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Tafakur, 2006.

Khaeruman, Badri, Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran, dan fatwa Ulamanya, (Bandung: Granada, 2005), hlm. 1-6

Mughni, Syafiq, A. Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.

Rosyada, Dede Metode kajian Hukum Dewan Hisbah Persis Ciputat; Logos, 1999.

Yaqub, Ali Mustafa, Kritik Hadis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 32.

Zakariya Aceng, Al-Hidayah jilid 1-2, Garut: Ibnazka Press, 2003.

Downloads

Published

2023-12-30