Sejarah Muktazilah dan Pemikiran Teologinya Pada Masa Islam Klasik (80-240 H.)

Authors

  • iqbal STAIN Majene

DOI:

https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.799

Keywords:

Muktazilah, Teologi, Masa Islam Klasik;

Abstract

Muktazilah merupakan salah satu aliran teologi yang muncul dalam sejarah perkembangan agama Islam. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh salah satu tokoh muslim yang Bernama Washil Bin Atha’ (80-131 H.). Aliran ini dalam mengkaji dan mengembangkan agama Islam cenderung memakai akal pikiran sebagai tolok ukur dalam memandang sebuah hal. Aliran ini muncul pada masa Klasik untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kalangan kaum Muslimin yang memerlukan jawaban kritis terkait persoalan umat. Beberapa tokoh Muktazilah pada masa Klasik yaitu Washil Bin Atha’, Amr Bin Ubaid, Abu Huzail Al-Allaf, Al-Nazzam, Al-Jahiz dan lain-lain. Beberapa pokok ajaran aliran ini adalah al-Tauhid, al-Adl, Al-Wa’d wa al-Wa’id, al-Manzilah baina al-Minzalatain, dan al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahyu al-Mungkar. Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research) yakni penelitian yang objeknya menggunakan data Pustaka berupa buku-buku dan majalah yang relevan sebagai sumber datanya serta sumber pustaka lain yang sesuai denga judul artikel

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbas, M. A. N. dan A. F. (2012). Sejarah Pemikiran Islam: Teologi Ilmu Kalam. Amzah.

Ali, Y. (1991). Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam. Bumi Aksara.

Amin, A. (1964). Dhuha Islam. Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah.

Amin, A. (1965). Fajr al-Islam. Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.

Brill, E. J. (1987). First Encyclopedi of Islam.

Dahlan, A. A. (1987). Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam. Beunebi Cipta.

al-Ghurabi, A. M. (n.d.). Tarikh al-Firaq al-Islamiyah. Maktabah wa Matba’ah Muhammad Ali Subaih.

Nasution, H. (1972). Teologi Islam: Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan. UI Press.

Nasution, H. (1998). Islam Rasional. Mizan.

Nata, A. (2008). Metodologi Studi Islam. (XII). PT. Raja Grafindo Persada.

al-Qadhi, A. J. (1965). Syarh al-Ushul al-Khamsah. Maktabah al-Wahbiyah.

al-Qadhi, A. J. (1985). Al-Muniyyat wa al-Amal, dikomentari oleh ‘Isamuddin Muhammad Ali. Dar al-Ma’rifat al-Jami’iyah.

al-Sirjani, R. (2011). Madza Qaddamal Muslimuna lil ‘Alam Ishaamatu al-muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah, terj. IKAPI, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia. Pustaka al-Kautsar.

al-Syahrastani, A. al-F. M. A. K. B. A. B. A. (n.d.). Al-Milal wa al-Nihal. Dar al-Fikr.

Zahrah, M. A. (1971). Tarikh Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid. Dar al-Fikr al-Arabi.

Downloads

Published

21-12-2023

How to Cite

iqbal. (2023). Sejarah Muktazilah dan Pemikiran Teologinya Pada Masa Islam Klasik (80-240 H.). AL-MUTSLA, 5(2), 247–262. https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.799