MUHAMMAD YUNAN. MANHAJ IMAM AL-DARUQUTNI DALAM KITAB SUNAN-NYA. AL-MUTSLA, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 107–119, 2021. DOI: 10.46870/jstain.v3i2.86. Disponível em: https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/86. Acesso em: 16 jun. 2024.