- At-tibaq Wal Muqobalah Fi Suratil Furqon

-

Authors

  • Hazira - STAIN Majene
  • Fikriyah Mahyaddin STAIN Majene

Keywords:

At-tibaq, al-muqobalah, al-furqon

Abstract

Artikel ini membahas akan salah satu keindahan bahasa yang terdapat didalam al-Qur’an. Ilmu yang membahas tentang keindahan bahasa ialah ilmu balaghah. Salah satu fokus kajian yang terdapat didalam penelitian ini ialah at-tibaq dan al-muqobalah yang terdapat didalam surah al-furqon. At-tibaq merupakan kata yang berlawanan yang terdapat didalam satu kalimat. At-tibaq al-ijabi ialah dua kata yang berlawanan yang didalamnya idak terdapat nafy ataupun nahy. Sedangkan at-tibaq as-salb ialah pengungkapan suatu lafadz yang berlawanan dalam satu kalimat sekalipun keduanya terbentuk dari susunan lafadz fi’il yang sama tetapi salah satu dari keduanya didahului oleh nafy ataupun nahy. Dan adapun muqobalah ialah mendatangkan dua makna atau lebih yang berlawanan kemudian mendatangkan pengertian yang lain untuk menjelaskan pengertian yang tadi yang terdapat didalam satu kalimat. At-tibaq itu sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu at- tibaq al-ijabi dan at-tibaq as-salb. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitan studi pustaka. Adapun pengumpulan datanya dengan menggunakan dokumentasi yaitu dengan menelaah naskah-naskah baik dari berbagai buku cetak maupun jurnal ilmiah. Adapun analisis datanya ialah dengan menggunakan model interaktuf yaitu dengan kondensasi data verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan at-tibaq yang terdapat didalam surah al- furqon itu terdapat at-tibaq al-ijabi dan at-tibaq as-salb dan juga terdapat al-muqobalah. Adapun tibaq al-ijabi yang terdapat didalam surah al-furqon ialah sebanyak 12, sedangkan at-tibaq as-salb ialah sebanyak 2.dan al-muqobalah yang terdapat didalam surah alfurqon itu ada satu yang terdapat dalam surah ke-47.

Downloads

Published

2023-12-31