MULYADI, S.; SOLEMAN, R.; RIDHO, M. Pengujian Efek Kurs, Suku Bunga, dan Inflasi terhadap Jakarta Islamic Index. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 75–84, 2023. DOI: 10.46870/milkiyah.v2i2.427. Disponível em: http://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/427. Acesso em: 22 apr. 2024.