ARSAL, M.; HAERUL; KHALIQ, A. . KEMITRAAN USAHA BERBASIS MUSYARAKAH PADA PETERNAK AYAM BROILER, APAKAH SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH?. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 65–74, 2022. DOI: 10.46870/milkiyah.v1i2.234. Disponível em: http://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/234. Acesso em: 30 nov. 2023.